Podmínky poskytování služby elektronických komunikací dle všeobecného oprávnění č.VO-S/1/08.2020-9

Rychlost download (Mbps)

Rychlost upload (Mbps)

Název tarifu

Maximální

Inzerovaná

Obvyklá

Minimální

Maximální

Inzerovaná

Obvyklá

Minimální

Kombi k tv nabídce

30

30

18

9

5

5

3

1,5

Home+

30

30

18

9

5

5

3

1,5

Basic+

40

40

24

12

5

5

3

1,5

Standard+

110

110

66

33

10

10

6

3

Grand+

220

220

132

66

10

10

6

3

Vysvětlení

Název tarifu je způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou službou.

Rychlost služby je objem přenesených dat za jednotku času ve směru k zákazníkovi (stahování, download) a ve směru od zákazníka (vkládání, upload). Uvádí se v numerických jednotkách bitů (gigabitů, megabitů…) za sekundu měřených na transportní vrstvě dle referenčního modelu ISO/OSI.

Maximální rychlost je rychlost na dané přípojce Služby či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

Inzerovaná rychlost je rychlost uváděná ceníkem služeb.

Běžně dostupná rychlost je rychlost, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované.

Velká trvající odchylka od běžně dostupné rychlosti je pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Velká opakující se odchylka od běžně dostupné rychlosti je taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Rychlostní profil je nastavení maximálních rychlostí Služby (nahrávání a stahování), v koncovém bodu sítě.

Koncový bod je předávacím rozhraním Služby a místem, kde se měří její rychlost. Podle konkrétní přístupové technologie se může jednat o optickou, koaxiální či telefonní zásuvku, eventuálně o výstupní ethernetový port modemu.

Vlastníkem sítě, Vlastníkem koncového bodu se rozumí subjekt, který vlastní fyzická přenosová média, kabely, optická vlákna, přípojné body, koncové zásuvky, mobilní síť a jiná zařízení nutná k provozování Služby.

Zákazník má právo podat reklamaci v případě velké trvající a velké opakující se odchylky.

Seznam typů rozhraní

Seznam typů rozhraní a jejich technických specifikací pro připojení přístrojů oznámených podle § 73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pro připojení telekomunikačních koncových zařízení (článek 4.2 směrnice 1999/5/ES)

Rozhraní televizních a rozhlasových služeb

  • v analogové nebo digitální formě distribuce, specifikace ETSI EN301 489-14 a IEEE 802.21, účastnické rozhraní konektor IEC a/nebo F

Rozhraní datových služeb

  • EURODOCSIS - dle specifikace CableLabs CM-SP-CMCI-C00-3, účastnické rozhraní konektor RJ-45F (8P8C) – standard ANSI/TIA/EIA-568-B, IEC 60603, IEEE802.3

Rozhraní hlasových služeb

  • VoIP s protokolem SIP, kodek G.729 a G.711, účastnické rozhraní konektor 6P2C – standard RJ-11F

Rozhraní optické sítě

  • vlákna single mode s konektory E2000/APC, FC/PC a SC/PC